Home Nieuws Reageren op Ontwerp Warmtevisie
Warmtevisie Haaksbergen - ontwerp
09-02-2022
min. leestijd

Reageren op Ontwerp Warmtevisie

Dinsdag 8 februari jl. heeft het college van de gemeente Haaksbergen de Ontwerp Warmtevisie vastgesteld. De Ontwerp warmtevisie ligt van 18 februari tot en met 31 maart 2022 ter inzage. Gedurende de inspraakperiode kunnen inwoners van de gemeente Haaksbergen en belanghebbenden reageren.

Hoe kunt u reageren?
Met ingang van vrijdag 18 februari ligt de Ontwerp Warmtevisie voor een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Uw inspraakreactie kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen óf via gemeente@haaksbergen.nl onder vermelding van kenmerk: Z/20/018355

Richting naar aardgasvrij in 2050
De Warmtevisie omschrijft hoe, welke buurt en volgens welk tijdspad de gemeente Haaksbergen uiterlijk 2050 aardgasvrij wil worden. Zo kunnen inwoners en ondernemers nu al rekening houden met aanpassingen aan hun huis, apparatuur of installaties. In de ontwerp  Warmtevisie staat wat een mogelijk alternatieve warmtebron is en wanneer een buurt van het aardgas kan. Iedereen kan nu starten met het (stapsgewijs) isoleren van woningen en gebouwen, daarbij rekening houdend met het beoogd alternatief in de buurt. De gemeente houdt rekening met de beoogde alternatieven in een buurt als het gaat om werkzaamheden onder en boven de grond in straten, wijken en dorpen.

Iedereen doet mee
Het college vindt het belangrijk dat we pas aardgasvrij worden als de randvoorwaarden haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar op orde zijn. Alle inwoners moeten mee kunnen doen.

Gemeenteraad besluit nog
Na de inspraakprocedure worden eventuele zienswijzen behandeld. Eind mei buigt de gemeenteraad zich over de Warmtevisie. De Warmtevisie wordt iedere twee tot vijf jaar herijkt.

 

Update

Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad de warmtevisie vastgesteld. De vastgestelde warmtevisie leest u hier.