Vraag & antwoord

Aardgasvrij

Het zou kunnen dat delen van Haaksbergen via een warmtenet duurzame warmte krijgt. Maar de beschikbaarheid van een warmtebron voor een warmtenet moet er dan wel zijn. En dat lijkt nu - met de nadruk op lijkt nu- niet het geval om zo heel Haaksbergen middels een warmtenet van duurzame warmte te voorzien. Bovendien, een warmtenet is geschikt voor wat dichtere bebouwing; en niet voor uitgestrekt gebied; immers, er moet ook een warmtenetwerk aangelegd worden. En dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Kortom, het lijkt er nu niet op dat dat een technisch haalbare en betaalbare oplossing wordt.
Het is niet gezegd dat het bestaande gasnet verwijderd of ongebruikt blijft. Dat zou zeker kapitaalvernietiging zijn. Een andere vorm van duurzaams (groen gas of waterstofgas) zou theoretisch ook door het bestaande aardgasnet getransporteerd kunnen worden. Maar daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Waterstofgas zal geen kansrijk alternatief zijn voor aardgas voor de gebouwde omgeving. Wel voor de zware procesindustrie en voor het verkeer, wellicht na 2030. Er is een interessante uitleg over de inzet van waterstof komt van Ivo Wessels (directeur VDL Energy Systems / partner in waterstofhub Twente).
Ja, het beste is contact op te nemen met woningcorporatie Domijn. Zij hebben een eigen plan en planning om hun woningen te verduurzamen. Energiebesparen kunt u natuurlijk wel zelf doen. Daarvoor hebben we tips voor u op een rij gezet. Die vindt u hier. Voor vervanging van een cv-ketel, isolatiemaatregelen of bijvoorbeeld het vervangen van uw gasfornuis, kunt u het best contact opnemen met Domijn.
Het uitgangspunt is het opnieuw gebruiken van het bestaande aardgasnet. Op dit moment onderzoeken verschillende partijen in onze regio als de netbeheerders of het bestaande net geschikt is voor transport van waterstof via het aardgasnet. Ook landelijk lopen er onderzoeken. Echter: het produceren van waterstofgas is door het gebruik van aardgas nu niet duurzaam. Duurzame energie om dit te produceren hebben we nog niet voldoende. Daarom is het naar verwachting alleen toepasbaar voor de zware procesindustrie en voor het verkeer. Er is een interessante uitleg over de inzet van waterstof komt van Ivo Wessels (directeur VDL Energy Systems / partner in waterstofhub Twente)
Op https://www.sterinsamenduurzaam.nl/energiebespaartips/ leest u informatie specifiek voor ondernemers over energiebesparing en duurzame opwek. Ook op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers vindt u informatie.
Een warmtepomp gebruikt elektriciteit. En elektriciteit wordt nu veelal nog opgewekt met behulp van aardgas. Dat is geen duurzame elektriciteit, evengoed niet als elektriciteit opgewekt wordt m.b.v.kolen. Een warmtepomp is pas écht duurzaam als er 100% duurzame elektriciteit voor wordt gebruikt. Bij de keuze van energieleverancier kunt u ook al kiezen voor 100% groene stroom. Hoe meer inwoners hier bewust voor kiezen, hoe groter het aandeel groene stroom wordt.
Een warmtepomp maakt geluid in de omgeving. In april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.
Samen met onze buurgemeenten onderzoeken we welke bedrijven restwarmte hebben en in hoeverre deze restwarmte kan worden ingezet. Dit gaan we onderzoeken zodra we aan de slag gaan met de wijkaanpak waarbij we de eerste stappen met de inwoners gaan zetten om de alternatieven voor aardgas te verkennen.
Via www.sterinsamenduurzaam.nl/energiebesparing kunt u energiebespaartips vinden. Daarnaast leest u op de site van ww.verbeterjehuis.nl over isolatie, ventilatie, warmtepompen en andere verbeteropties. Er zijn ook zogenaamde EP adviseurs die woningeigenaren helpen bij het verduurzamen van hun huis. Milieucentraal adviseert op www.milieucentraal.nl de volgende twee websites: wwww.maatwerkadviesvoorwoningen.nl of www.QBIS.nl . Kies altijd een adviseur van een bedrijf met een BRL9500-02-certificaat.
Over het algemeen kan worden gesteld dat voor buitenunits van een warmtepomp van kleiner dan 1 meter en minder dan 2 m2 oppervlak beslaan, geen omgevingsvergunning nodig is. Wilt u het zeker weten in uw situatie? Kijk op www.omgevingsloket.nl In artikel 2 van bijlage II van het Bor zijn bouwactiviteiten weergegeven waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. Op de lijst staat bijvoorbeeld een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in het achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de daar gestelde eisen. Ook staat op deze lijst een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied mits deze (o.a.) niet hoger is dan 1 meter. Een buitenunit kan niet worden aangemerkt als ‘bijbehorend bouwwerk’, of ‘ander bouwwerk’. Voor een buitenunit van meer dan 1 meter hoogte is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Als het bestemmingsplan een warmtepomp ter plaatse niet toestaat is ook een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig.
Waterstofgas zal voor 2030 nog niet op grote schaal inzetbaar zijn en het is de vraag of dat wel voor woningen gaat gebeuren. Voor de industrie en het verkeer zal waterstof meer geschikt zijn. Bovendien zijn de kosten voor productie van waterstof erg hoog.
Op dit moment is het niet direct nodig een warmtepomp aan te schaffen. We zijn nog bezig met het maken van onderzoeken wat de alternatieven voor aardgas zijn voor de gemeente Haaksbergen. Maar wat wel goed is, aan te sluiten bij natuurlijke momenten als het gaat om verduurzamen van je woning. Dus, als uw ketel nu vervangen moet worden, is het handig om contact opnemen met de energiecoaches.
In Duitsland gaan ze nu over van olie en kolen naar aardgas. Dat is al een stap van zwaar vervuilend naar minder vervuilend. Een stap in de goede richting. Energie uit aardgas stoot minder CO2 uit dan energie uit kolen of olie. Desondanks is het geen duurzame warmtevoorziening. Dat betekent dat Duitsland nog een transitie door moet maken: die van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. Want ook Duitsland moet zich houden aan het Akkoord van Parijs: in 2050 geen CO2 uitstoot meer.
De kosten om uw huis (of bedrijfspand) aardgas vrij te maken verschillen per woning en pand. De eigenaar van de woning of het bedrijfspand betaalt de kosten zelf. Dit kan een behoorlijke investering zijn, daarom werkt de Rijksoverheid nog aan financieringsconstructies. Het wegvallen/ verminderen van het maandelijkse voorschot voor gas en elektra geeft vaak wel wat financiële ruimte bij koopwoningen. Hiermee kunnen investeren dan vaak woonlastenneutraal gedaan worden. Maar alles hangt af van de mogelijke oplossingen per wijk; want geen wijk en geen woning is gelijk. In 2021 gaan we met de eerste wijken in gesprek over de mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Heeft u hier zelf een goed idee voor uw wijk of wilt u een initiatief realiseren, laat het ons dan vooral weten.
Dat is lastig te zeggen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar voor zo’n grote verandering is het snel. Op dit moment worden in alle gemeenten in Nederland plannen gemaakt voor de overgang naar duurzame energie. De gemeenten bekijken de komende tijd welke wijken al voor 2030 van het aardgas af kunnen, welke pas later en wat de meest waarschijnlijke alternatieven zijn voor het aardgas.
Het alternatief voor fossiele aardgas is duurzame energie. Denk hierbij aan groengas, waterstofgas, een warmtenet met restwarmte van de industrie of een warmtepomp. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de overstap naar duurzame energie. Zij zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen. Nog niet al deze alternatieven zijn beschikbaar. Ook nu kunt u al stappen zetten naar een woning zonder of met veel minder aardgas. U kunt uw huis beter isoleren, zodat uw energiverbruik daalt. En er zijn huizen die (deels) elektrisch worden verwarmd met een (hybride) warmtepomp. Wilt u advies op maat voor uw huis? Neem dan contact op met de energiecoaches.
Aardgasvrij betekent dat we geen aardgas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en ons huis te verwarmen. Het doel is dat heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas in 2050. Redenen om te stoppen met het gebruik van aardgas zijn de aardbevingen in Groningen, als gevolg van de winning van aardgas; het niet willen importeren van gas uit andere landen, gezien de kosten en de afhankelijkheid, de reductie van de CO2 uitstoot en er is een beter en schoner alternatief onuitputtelijk voorhanden. De regering heeft besloten om de gaswinning in de provincie Groningen stop te zetten. De bedoeling is dat we, in plaats van aardgas, duurzame energie(bronnen) gaan gebruiken.
Een WUP is een Wijk UitvoeringsPlan en is het vervolg op de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Het zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die van het aardgas afgaan. De WUP benoemd per wijk beste alternatieven voor de warmtevoorziening die het aardgas moeten gaan vervangen. De genoemde oplossingen zijn niet verplicht, als huiseigenaar kunt u ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder geeft een wijkuitvoeringsplan richting wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Het opstellen van het plan gaat altijd in samenwerking met de wijkbewoners. Elke gemeente moet één wijk aanwijzen die voor 2030 aardgasvrij moet zijn.
Iedere gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte (TVW). In Haaksbergen zijn we hier druk mee bezig. De TVW beschrijft de stip op de horizon naar aardgasvrij en beschrijft hoe we daar willen komen. Maar er staan geen besluiten in. Het is een richting. De TVW geeft per wijk inzicht in het meest geschikt duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste: de verschillende mogelijke alternatieven van aardgas in de gemeente Haaksbergen staan erin beschreven. Ook staat in de TVW welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De volgende stap is het maken van een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Dat plan wordt samen gemaakt met inwoners en hierin staat hoe, met elk alternatief en wanneer de wijk echt aardgasvrij wordt.
Alles begint bij isolatie en energie besparen: dat is de eerste stap. Want energie die u niet gebruikt, hoeft niet opgewekt te worden. Het is daarnaast belangrijk om met isolatie uw warmtevraag terug te dringen: u zet als het ware een ‘schil’ om uw woning heen. We stimuleren dus om energie te besparen en te isoleren. Maar: het besparen van energie door isolatie levert nooit genoeg op om zowel aan de stijgende vraag naar energie als aan de opdracht om CO2 uitstoot terug te dringen te voldoen.
De energiecoaches van DuurzaamThuisTwente geven deskundig advies op maat over het verduurzamen van uw woning. Dit is vrijblijvend en kosteloos.

Algemeen

Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering verplicht. De energiecoaches kunnen u hiermee helpen. Stuur daarvoor een mail met uw verzoek om ondersteuning.
Voor ons betekenen beide begrippen hetzelfde. CO-2, ook wel koolstofdioxide, is een onzichtbaar gas en komt van nature voor in de atmosfeer. In onze moderne samenleving verbranden wij veel fossiele brandstoffen om onze industrie draaiende te houden, huizen te verwarmen en ons met auto en vliegtuig te verplaatsen. Bij die verbranding komt veel CO-2 vrij. CO-2 is het belangrijkste broeikasgas en draagt flink bij aan de opwarming van de aarde. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we onze CO-2 -uitstoot fors verminderen. Daarom gaan we van fossiele brandstoffen over op duurzame energie uit bijvoorbeeld wind, water en zon. We leven CO-2 -neutraal als we geen fossiele CO-2 meer uitstoten, of de uitstoot die er nog is compenseren. Uitstoot van andere broeikasgassen is hierin niet meegenomen.
Dit betekent voorbeeld dat u in 2050 geen aardgas meer gebruikt om uw woning te verwarmen en voor warm water. Er zullen alternatieven voor aardgas komen, soms gaat dat meer elektriciteit kosten. Die extra elektriciteit zal duurzaam opgewekt moeten worden. Het landschap gaat daardoor veranderen; met zonnevelden, zonnepanelen op grote daken en windturbines zullen in ons landschap verrijzen. Daar ontkomen we niet aan. Het betekent ook dat u zuiniger gaat omgaan met energie: want energie die niet wordt gebruikt, hoeft immers ook niet opgewekt te worden?
De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkolen naar duurzame energie door middel van zon, wind, water en aardwarmte. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. Hiervoor gaan we duurzame energie gebruiken.
Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van fossiele energiebronnen zijn niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid. En ze raken op. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn er internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het Klimaatakkoord (Parijs, 2015). De energietransitie, het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan.

Duurzaam opwekken

Op https://www.sterinsamenduurzaam.nl/energiebespaartips/ leest u informatie specifiek voor ondernemers over energiebesparing en duurzame opwek. Ook op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers vindt u informatie.
Wij kunnen als gemeente geen verplichting opleggen voor de plaatsing van zonnepanelen. Wel zijn we met de provincie Overijssel in gesprek om het aandeel zon op dak te vergroten. De netcapaciteit in Haaksbergen biedt voldoende mogelijkheden voor zon op dak.
We kunnen leren van hoe ons buurland omgaat met windenergie en hoe hierin opgetrokken kan worden met de omgeving (inwoners). We kunnen windenergie niet onderling uitwisselen.
Zeker! Wij juichen initiatieven vanuit de samenleving toe en zullen met raad en daad initiatieven adviseren en ondersteunen. Zo is de Energiecoöperatie Haaksbergen bezig om dakeigenaren te enthousiasmeren om hun dak ter beschikking te stellen voor collectieve opwek van zonne-energie. De coöperatie betrekt de gemeente Haaksbergen daar actief bij.
Gemeente Haaksbergen heeft nog geen beleid voor de opwek duurzame energie door wind. Wel staan we positief tegenover kleine windmolens nabij agrarische erven die voorzien in de eigen energiebehoefte.
De gemeente Haaksbergen draagt met 94 GWh bij aan de Regionale Energiestrategie 1.0. De volgende ambitie is daarbij uitgesproken:
  • 22 ha zon op dak (20 GWh)
  • 30 ha zonnevelden (24 GWh)
  • 5 windturbines (50 GWh)
Op dit moment werken we in Haaksbergen, maar in het hele land met de huidige beschikbare technieken. Maar nieuwe innovaties of alternatieven voor duurzame opwek van energie houden ze zeker in de gaten. Wind- en zonne-energie zijn nu marktrijp, de overige alternatieven nog niet. Maar dat kan in de toekomst veranderen. Desalniettemin moeten we nu wel aan de slag.
De duurzame opwekking van stroom via zonnepanelen op particuliere woningen valt buiten de opgave die we hebben naar de Regio om aanvullend 74GWh aan grootschalige opwekcapaciteit (via zonnevelden en windturbines) te realiseren. Uiteraard is het in ons belang dat zo veel mogelijk huishoudens besluiten te investeren in eigen zonnepanelen. Deze dragen bij om voor een groot deel via lokaal opgewekte duurzame stroom in de stroombehoefte te kunnen voorzien.
Ja, dat is zeker mogelijk. De Energiecoöperatie Haaksbergen zal verschillende zonneprojecten realiseren en de inwoners de mogelijkheid geven om te participeren (mee te doen). Via info@energiecooperatiehaaksbergen.nl kunt u zich aanmelden hiervoor. De verschillende initiatieven vindt u hier.
Op dit moment niet. Daarom praten we ook intensief in de gemeente Haaksbergen, maar ook binnen de RES Twente met de netbeheerders over de plannen van de gemeente. Het bod van de gemeente Haaksbergen, wordt net als alle andere boden van andere gemeenten, doorgerekend door de netbeheerders. Op basis daarvan maken we een investeringsplan om te zien hoe ze het elektriciteitsnet de komende jaren moeten versterken. We vertrouwen erop dat de netbeheerder het netwerk klaar maakt voor de toekomst. We volgen dit nauwlettend.
Ook onze buurgemeenten Hof van Twente, Enschede en Hengelo zullen met zonnevelden en windturbines hun energie duurzaam op gaan wekken. Op de websites van deze gemeenten zijn de kansrijke locaties in te zien.
Op 1 april 2021 stelde de Haaksbergse gemeenteraad de Beleidsregels zonnevelden vast. Daarmee werd ruimte gegeven aan maximaal 40 hectare zonnevelden in de gemeente Haaksbergen. In de beleidsregels staan de voorwaarden waaronder zonnevelden mogelijk worden gemaakt. We zijn in Haaksbergen nog niet bezig met windturbines. Het is dus ook nog niet bekend waar deze kunnen komen.

Duurzame mobiliteit

Het uitgangspunt is het opnieuw gebruiken van het bestaande aardgasnet. Op dit moment onderzoeken verschillende partijen in onze regio als de netbeheerders of het bestaande net geschikt is voor transport van waterstof via het aardgasnet. Ook landelijk lopen er onderzoeken. Echter: het produceren van waterstofgas is door het gebruik van aardgas nu niet duurzaam. Duurzame energie om dit te produceren hebben we nog niet voldoende. Daarom is het naar verwachting alleen toepasbaar voor de zware procesindustrie en voor het verkeer. Er is een interessante uitleg over de inzet van waterstof komt van Ivo Wessels (directeur VDL Energy Systems / partner in waterstofhub Twente)

Energiebesparing

Ja, het beste is contact op te nemen met woningcorporatie Domijn. Zij hebben een eigen plan en planning om hun woningen te verduurzamen. Energiebesparen kunt u natuurlijk wel zelf doen. Daarvoor hebben we tips voor u op een rij gezet. Die vindt u hier. Voor vervanging van een cv-ketel, isolatiemaatregelen of bijvoorbeeld het vervangen van uw gasfornuis, kunt u het best contact opnemen met Domijn.
Een erkend installatiebedrijf kan een energielabel voor u berekenen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
Met een warmtetransmissieberekening van een ruimte of gebouw wordt het totale warmteverlies berekend dat optreedt d.m.v. temperatuurverschillen aan weerskanten van constructies zoals ramen, vloeren en gevels. Een erkend installatiebedrijf kan dit voor u doen.
Op https://www.sterinsamenduurzaam.nl/energiebespaartips/ leest u informatie specifiek voor ondernemers over energiebesparing en duurzame opwek. Ook op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers vindt u informatie.
Gemeente Haaksbergen heeft geen gemeentelijke subsidies of financiële regelingen om de woning te verduurzamen. Landelijk zijn er wel aantrekkelijke regelingen. Die zijn te vinden op https://www.sterinsamenduurzaam.nl/subsidies/
Natuur & Milieu Overijssel (NMO) ondersteunt allerlei initiatieven rondom o.a. verduurzaming. NMO geeft geen individueel advies aan woningeigenaren.
Via www.sterinsamenduurzaam.nl/energiebesparing kunt u energiebespaartips vinden. Daarnaast leest u op de site van ww.verbeterjehuis.nl over isolatie, ventilatie, warmtepompen en andere verbeteropties. Er zijn ook zogenaamde EP adviseurs die woningeigenaren helpen bij het verduurzamen van hun huis. Milieucentraal adviseert op www.milieucentraal.nl de volgende twee websites: wwww.maatwerkadviesvoorwoningen.nl of www.QBIS.nl . Kies altijd een adviseur van een bedrijf met een BRL9500-02-certificaat.
De regering wil de salderingsregeling afbouwen vanaf 2023 (let op: dit is nog een voorstel, het kan nog veranderen). Dat betekent dat u elk jaar wat minder stroom mag wegstrepen en vanaf 2031 helemaal niet meer kan salderen. U krijgt dan een vergoeding voor elke kWh stroom die u ongesaldeerd aan het net levert. Het is daarmee nog steeds interessant om zonnepanelen aan te schaffen.  (Bron: www.milieucentraal.nl )
Alles begint bij isolatie en energie besparen: dat is de eerste stap. Want energie die u niet gebruikt, hoeft niet opgewekt te worden. Het is daarnaast belangrijk om met isolatie uw warmtevraag terug te dringen: u zet als het ware een ‘schil’ om uw woning heen. We stimuleren dus om energie te besparen en te isoleren. Maar: het besparen van energie door isolatie levert nooit genoeg op om zowel aan de stijgende vraag naar energie als aan de opdracht om CO2 uitstoot terug te dringen te voldoen.
Nederland wordt aardgasvrij en stapt over op duurzame energie. Ook steeds meer bedrijven in Haaksbergen nemen energiebesparende maatregelen. Waarom? Het scheelt flink in uw energiekosten en het is goed voor het milieu. Wilt u ook verdienen met duurzaam ondernemen? Neem dan contact op met onze energiecoach voor bedrijven. Hij kan u verder helpen of adviseren.
Dat kan door uw huis (beter) te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Via de wooncoaches van DuurzaamThuisTwente kunt u advies inwinnen hoe u het beste energie kunt besparen. De energiecoaches helpen u graag verder om te besparen, dit doen ze kosteloos. Want wat u bespaart hoeft ook niet opgewekt te worden, toch?
U kunt ontzettend gemakkelijk zelf al iets doen. Stap één is energie besparen. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Wilt u weten wat u precies kunt doen? We hebben op onze site alles voor u op een rij gezet. En u kunt hier ook terecht voor leuke acties om energie besparen nog makkelijker te maken. Isoleren is ook altijd goed. Want hoe beter de isolatie, hoe meer warmte (en koude) wordt bewaard.
De energiecoaches van DuurzaamThuisTwente geven deskundig advies op maat over het verduurzamen van uw woning. Dit is vrijblijvend en kosteloos.
U bent als huurder niet zelf verantwoordelijk voor het aardgasloos maken van uw woning of gebouw. Woningcorporatie Domijn verzorgt een deel van de verhuur in de gemeente Haaksbergen. Zij kunnen u verder helpen als u vragen hebt over uw huurwoning. U kunt zelf wel energie besparen door kleine maatregelen te nemen die zich snel terugverdienen op uw energierekening. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van radiatorfolie of het plakken van tochtstrips. U kunt ook profiteren van aantrekkelijke acties. Meer informatie over deze acties vindt u op onze site.

RES Twente

De RES Twente is een opgave, gesteld door het Rijk. Er is daarmee een taakstelling opgelegd om grootschalige energie op te wekken. Zelf zijn we beter in staat om lokaal invulling te geven aan deze opgave en daarin de juiste afwegingen te maken. De RES Twente bevordert de samenwerking in de regio om mogelijkheden te gebruiken en te onderzoeken wat kansen zijn voor verduurzaming, zoals het benutten van koppelkansen, meervoudig ruimtegebruik, economische kansen en het inzetten van vrijkomende restwarmte.
Het gezamenlijk voorstel voor de RES Twente 1.0 moet op 1 juli 2021 worden opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Uiteindelijk stellen de volksvertegenwoordigers de RES Twente 1.0 vast. Dat zijn de betreffende gemeenteraden, Algemeen Bestuur waterschappen en Provinciale Staten (PS). De RES Twente 1.0 wordt in maart 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel en provincie Overijssel en moet daarom in concept eind 2020 al klaar te zijn. Besluitvorming door dagelijks bestuur in april/mei 2021: * 14 Twentse gemeenten: Colleges B&W * waterschappen: Dagelijks Bestuur * provincie Overijssel: Gedeputeerde Staten Besluitvorming door volksvertegenwoordiging in mei/juni 2021: * 14 Twentse gemeenten: gemeenteraden * waterschappen: Algemeen Bestuur * provincie Overijssel: Provinciale Staten
Mede op basis van de inbreng van de omgeving, wordt lokaal een voorstel vastgesteld voor het duurzaam opwekken van elektriciteit. In de RES Twente 1.0 staat beschreven hoe we in onze regio in 2030 de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken (dat is 1,5 TWh) en hoe we onze woningen en bedrijfspanden (aard)gasvrij verwarmen. Bij de totstandkoming van het bod van de RES Twente 1.0 is rekening gehouden met: * De ruimtelijke kwaliteit * Maatschappelijke acceptatie * Kosteneffectiviteit

Staat uw vraag er niet tussen?

We hebben de meestgestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We geven u graag antwoord. U kunt ons een e-mail sturen.
Facebook Instagram Twitter Linkedin
Logo Ster in Samen Duurzaam